Mô tả

Thông tin về chuyên khoa Hô hấp

Hô hấp

Địa chỉ khám tương tự

78 Phương Mai, Hà Nội, Việt Nam

02435763491

78 Giải Phóng - Bệnh viện Bạch Mai, Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam

02438693731